ALGEMENE VOORWAARDEN CHARGEE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN CHARGEE B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 1) maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen u (hierna: u of uw) en Chargee B.V., statutair gevestigd te Valkenswaard en kantoorhoudende aan de (5617 BD) Torenallee 36-02, Eindhoven, Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88555461, BTW: NL864685944B0 (hierna: Chargee of wijof ons of onze) voor de verkoop en levering van de Apparatuur en de terbeschikkingstelling en gebruik van het Platform.

  1. ALGEMEEN DEEL

Abonnement het beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruikmaking van het Platform overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van Chargee voor de verkoop en levering van de Apparatuur en de terbeschikkingstelling en gebruik van het Platform.

Apparatuur de apparatuur die in samenhang met het Platform kan worden gebruikt en die al dan niet door u van Chargee wordt gekocht, zoals bijvoorbeeld: de Chargee dongle.

Bedenktijd de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken uw herroepingsrecht.

Data alle gegevens en informatie die door of namens u worden verwerkt via de Apparatuur en het Platform.

Gebruikersvoorwaardende voorwaarden waarin de spelregels voor het gebruik van het Platform nader zijn uitgewerkt, zoals opgenomen in Bijlage II van deze Algemene Voorwaarden.

Herroepingsrecht de mogelijkheid die u heeft om binnen de Bedenktijd  af te zien van de Overeenkomst.

Modelformulier voor herroepinghet modelformulier voor de uitoefening van het Herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomsteen overeenkomst op afstand die tussen u en Chargee wordt gesloten voor verkoop op afstand van Apparatuur en/of een gebruiksrecht op het Platform, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Overmacht elke gebeurtenis of omstandigheid buiten elke redelijke invloed van een Partij die geheel of gedeeltelijk de uitvoering door een Partij van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst verhindert of die de uitvoering van deze verplichtingen zo moeilijk of kostbaar maakt dat deze prestaties commercieel onredelijk zouden zijn. Zonder beperking van het voorgaande, wordt tot Overmacht in ieder geval gerekend: veranderde wetgeving, overheidsoptreden, rellen, verstoringen, oorlog, stakingen, uitsluitingen, vertragingen, langdurig tekort aan energie of andere benodigdheden, epidemieën, pandemieën, vuur, orkaan, tyfoon, aardbeving, bliksem, overstroming, explosie of overmacht van andere aard, waaronder begrepen, niet of niet-tijdige levering door niet of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen door toeleveringsbedrijven van Chargee of door haar ingeschakelde ondernemingen en/of solvabiliteit- en/of liquiditeitsproblemen en/of faillissement van door Chargee ingeschakelde derden, voor zover ieder van deze omstandigheden Chargee haar nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de SLA verhinderen.

Partij u of Chargee afzonderlijk.

Partijen u en Chargee gezamenlijk.

Platformhet platform van Chargee dat via de huidige of toekomstige (mobiele) applicatie(s) of website(s) en onderliggende pagina’s van Chargee bereikbaar is en dat u toegang biedt tot de online ‘software as a service (SaaS) oplossing van Chargee.

Product de Apparatuur en Platform gezamenlijk.

Website de website https://chargee.energy/.

  1. hoe u contact op kunt nemen met Chargee als u klachten hebt;
  2. de voorwaarden en de manier waarop u gebruik kunt maken van het Herroepingsrecht, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht niet van toepassing is;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs van het Product, inclusief alle belastingen; eventuele bezorgkosten; manier van betalen, bezorgen of uitvoeren van de Overeenkomst;
  5. indien u een Herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping. Zie ook Bijlage I voor het herroepingsformulier.
  1. AANVULLENDE BEPALINGEN PLATFORM
  1. AANVULLENDE BEPALINGEN APPARATUUR