Privacy beleid

Chargee B.V., kantoorhoudende aan (5617 BD) Torenallee 36-02 te Eindhoven, en alle daaraan gelieerde ondernemingen (Chargee, wij, ons of onze) neemt een zorgvuldige omgang met jouw (jouw of je of jij of klant) persoonsgegevens zeer serieus. Als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zorgt Chargee ervoor dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Chargee zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees dit privacybeleid voordat je gebruikmaakt van onze dienstverlening (de Diensten). Van onze Diensten maken deel uit: de Website(s) https://chargee.energy/ en [chargee.io] en [chargee.nl] (Website(s)), onze hardware producten en onze software producten (samen: de Producten). Door gebruik te maken van (een deel van) de Diensten verklaar jij je akkoord met dit privacybeleid.

In dit privacybeleid geven wij jou inzicht in de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

1. Gegevens die Chargee verwerkt met het doel en de grondslag

In het kader van de Diensten verwerkt Chargee de persoonsgegevens voor de doeleinden en grondslagen zoals hieronder beschreven.

A. Grondslagen

Chargee verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

  1. toestemming;
  2. uitvoering van een overeenkomst met jou;
  3. wettelijke plicht; en
  4. gerechtvaardigd belang van Chargee of een derde.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.

B. De persoonsgegevens die Chargee van jou verwerkt, het doel daarvan en de grondslag.

Aanmaken account: voor het aanmaken van een account dien jij: (i) jouw contactgegevens (dit betekent: voornaam, achternaam, e-mailadres en woonadres) te verstrekken; alsmede (ii) username van jouw account; (iii) wachtwoord van jouw account; (iv) jouw betaalgegevens, betaalmethode en financiële gegevens, zoals jouw creditcard en/of bankgegevens). Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Uitlezen P1 en P4 meter: wij hebben het meternummer van jouw gas/elektra meters nodig om jou te kunnen identificeren en jou onze Diensten te kunnen verlenen. Verder lezen wij jouw P1 en P4 meter uit om te kunnen achterhalen wat jouw meterstanden zijn. Voor een goede werking van onze Diensten vragen wij verder van jou om ten aanzien van jouw P4 meter ook inzicht te geven in het historisch gebruik van de afgelopen 13 (dertien) maanden. Grondslag 1. is van toepassing.

Informatieberichten: Chargee kan jouw contactgegevens (zoals hierboven gespecificeerd) gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen. Grondslag 2. is van toepassing.

Testen en analyses: Chargee gebruikt persoonsgegevens om te analyseren hoe geregistreerde Klanten de Diensten gebruiken. Dit omvat ook het gebruik van de gegevens om fouten en storingen op te sporen en te verhelpen. Grondslag 4. is van toepassing.

Gegevensaggregatie: om de verwerking van jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken kunnen wij jouw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Grondslag 4. is van toepassing.

Gebruik en status van de Producten: voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, verzamelt Chargee gegevens omtrent het gebruik van Producten (bijvoorbeeld: het afleveren van een Product, status van het Product en het verstrekken van informatie over wijzigingen omtrent de Producten). Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. van toepassing.

Naleving van (lokale) wetgeving: Chargee kan, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit privacybeleid, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte, rechtshandhaving of in geval van een gerechtelijk bevel. Grondslag 3. is van toepassing.

Fraudeopsporing: Chargee verwerkt jouw persoonsgegevens voor fraudeopsporing en om fraude en misbruik te voorkomen. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan jou, of dit vaststellen, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt om te voorkomen dat jij in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze Diensten. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 3. of 4. van toepassing.

Klantenservice: Chargee kan jouw persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) klantenservice te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld (telefonische) verzoeken verzamelen die door de klantenservice worden ontvangen en de gerelateerde antwoorden, samen met de andere contactgegevens (zoals hierboven gespecificeerd) en jouw eventuele overige gegevens. Op deze manier kunnen wij beter reageren op vragen. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

Marketing: voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan Chargee jouw contactgegevens (zoals hierboven gedefinieerd) gebruiken voor marketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. Jij kunt je hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, niet aan derden verstrekt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

2. Geautomatiseerde besluitvorming

Chargee neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chargee) tussen zit. Chargee gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Amazone Machine learning, AI modellen/p> en DataBricks data platform. Onder geautomatiseerde besluitvorming verstaan wij onder andere: het voorspellen van zonnestroom opwek van een huishouden met als gevolg daarvan een aangepast schema voor het opladen van een elektrische auto van het desbetreffende huishouden.

3. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk en toegestaan is om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. In ieder geval worden de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van jouw account (zoals hierboven beschreven) bewaard zolang jij interesse blijft tonen in de Diensten en zolang jij gebruikmaakt van de Diensten. Na afmelding of verwijdering van jouw account, worden jouw accountgegevens nog gedurende een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Wanneer jij vragen hebt over de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens hieronder.

Let op: je dient er rekening mee te houden dat Chargee verzamelde gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kan bewaren voor (markt)onderzoek, analyse en/of fraudebescherming. Grondslag 4. is in dit geval van toepassing.

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In de gevallen zoals hieronder beschreven is het Chargee toegestaan om jouw persoonsgegevens te delen met derden.

Service providers: Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals opgenomen in dit privacybeleid met service providers als dat noodzakelijk is om de Diensten te verlenen namens ons, zoals hosting, data-analyse en opslag, betalingsverwerking, postbezorging, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, productontwerp, productdiagnostiek, e-maillevering, creditcardverwerking, auditing, en marketing. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met service providers die voldoende waarborgen (conform de privacywetgeving) bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Bevoegde autoriteiten: Wij maken persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude. Grondslag 4. is van toepassing.

Overdracht: Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval onze organisatie onderhavig is aan een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement. Wij vragen in dat geval vooraf jouw toestemming, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving. Grondslag 4. is van toepassing.

Indien bovenstaande organisaties worden aangemerkt als een verwerker onder de Europese privacywetgeving, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt dan alleen plaats op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid.

5. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Onze Diensten worden voor het overgrote deel beheerd en geëxploiteerd vanuit Nederland. Als er toch persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland, dan gebeurt dit alleen naar een derde in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Ontbreekt dit passend beschermingsniveau, dan zorgt Chargee ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden geboden, zoals het sluiten van een EU-modelcontract. Ten tijde van het opstellen van dit privacybeleid worden jouw persoonsgegevens alleen aan het buitenland doorgegeven in het kader van de dienstverlening die Amazon AWS, gevestigd te Ierland en Google Cloud, gevestigd te Ierland bieden op het gebied van de operationele zaken rondom de hardware van onze Producten (de Chargee dongle in dit geval) en het verzamelen en verwerken van consumptie-en opwekdata van energie. Met beide partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Indien jij nadere informatie wilt over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar het buitenland, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Door onze Diensten te gebruiken, of anderszins informatie aan ons te verstrekken, ga je akkoord met de overdracht van jouw persoonsgegevens aan landen buiten Nederland.

6. Gebruik van cookies

Chargee maakt op de Website(s) gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding op de Website(s) te accepteren of gebruik te blijven maken van de Website(s), geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een Website(s) via de browser opslaat op jouw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Hieronder is meer informatie te vinden over de cookies die gebruikt worden door en via de Website(s) en voor welke doeleinden.

Welke soort cookies er worden gebruikt op de Website(s) en welke doel

De Website(s) maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen:

Analytische cookies: dit zijn anonieme cookies waarmee wij onze Website(s) kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website(s) gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Functionele cookies: deze cookies bewaren de voorkeuren van Website(s)bezoekers met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website(s).

Sessie cookies: sessie cookies zetten wij in tijdens jouw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. Wij onthouden welke onderdelen jij tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze Diensten op af.

Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en Website(s)s werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website(s) door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website(s) getoond worden).

8. Specifiek overzicht van gebruikte Cookies

Via chargee.energy/cookies tref je een overzicht aan van de op de Website(s) gebruikte cookies.

9. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Indien je niet wilt dat Chargee cookies op jouw (mobiele) apparaat plaatst, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van jouw browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dient je jouw instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website(s) niet langer (correct) kunnen worden gebruikt of weergegeven. Wanneer er door ons cookies zijn geplaatst, kun je deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Meer informatie over cookies vind je op de Website(s) van de Consumentenbond.

Wanneer je op de Website(s) cookies tegenkomt die wij hierboven niet hebben vermeld, dan vragen wij je vriendelijk dit aan ons te melden via [email protected].

10. Beveiliging

Chargee probeert er alles aan te doen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor maken wij gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Chargee heeft haar beveiliging ingericht in lijn met ISO 27001In dat kader worden persoonsgegevens, waar mogelijk, versleuteld en geanonimiseerd. Verder wordt het Platform continu geüpdatet met de laatste security updates. De Website(s) kan links bevatten naar externe Website(s)s die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonlijke informatie verzamelen van mensen die hun Website(s) bezoeken. Wij kunnen geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van externe Website(s)s en draagt geen verantwoordelijkheid voor die Website(s)s.

11. Jouw rechten

Jij hebt op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Daarnaast is het mogelijk dat je zelf via de Website(s) of het Platform bepaalde gegevens kunt inzien, wissen of wijzigen. Tenslotte wijzen wij jou erop dat je op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten hebt:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van jou hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van jou hebben;
- het laten corrigeren van foutieve gegevens;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming; en
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuistheden zijn opgeslagen, zullen wij deze op jouw verzoek corrigeren.

12. Klachten

Chargee helpt jou graag verder wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vragen jou in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op grond van de Europese privacywetgeving heb je ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

13. Wijziging

Chargee behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. De meest actuele versie van dit privacybeleid kun je terugvinden op de Website(s). Wij raden je aan om regelmatig te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.

14. Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chargee, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

https://chargee.energy
Torenallee 36-02
5617BD Eindhoven
+3185 08 05 711

Functionaris Gegevensbescherming
Jur Rademakers
[email protected]

15. Versie

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023